Prosopon

Prosopon (originally meant “face” or “mask” in Greek) – specifies how to adapt to the cultural model. It’s a mask that human takes for social use, a compromise between the individual and society.

Each person is exposed to the effects of the environment. Person assuming the mask takes the attitude that is expected of him in social and professional life. Attitude is internalized, sensitive tendency to respond in a society in a certain way, by taking specific actions expected by society. A set of subjective views and experiences called worldview is a source of desired attitudes which force individuals to assimilation, behave in fixed rules and mutual imitation.

Persona is the area of ​​the psyche, which mediates between the ego and the external world. Artificial image of an authentic personality. Entity much better plays its role in the environment if the ego identifies with the persona. In that case the actual feelings go down to second place. Human begins to isolate from himself and his personality becomes colorless, two-dimensional. That entity is an artificial image of human, a reflection of society rather than an autonomous human being.

Photobook featured at the Academy of Fine Arts in Katowice

Persona (gr. prosopon) określa sposób adaptacji do modelu kulturowego. Oznacza maskę jaką człowiek przybiera na użytek społeczny, kompromis pomiędzy jednostką a społeczeństwem.

Każdy człowiek jest wystawiony na oddziaływanie otoczenia. Nakładając maskę przybiera postawę, jakiej się od niego oczekuje w relacjach i rolach społecznych lub zawodowych. Postawa to uwewnętrzniona, wyczulona skłonność do reagowania w społeczeństwie w określony sposób, poprzez podejmowanie określonych czynów oczekiwanych przez społeczeństwo. Zbiór subiektywnych poglądów i doświadczeń emocjonalnych zwany światopoglądem jest źródłem pożądanych postaw, zmuszających jednostki do upodobniania, działania w ustalonych regułach i wzajemnego naśladowania.

Persona to powierzchnia psychiki, która pośredniczy pomiędzy ego a światem zewnętrznym. Sztuczny obraz autentycznej osobowości. Jednostka o wiele lepiej odgrywa swoją rolę w danym otoczeniu jeśli jego ego identyfikuje się z personą. W takim przypadku rzeczywiste odczucia schodzą na drugi plan. Człowiek izoluje się od samego siebie a jego osobowość staje się bezbarwna, dwuwymiarowa. Taka jednostka staje się sztucznym obrazem człowieka, odzwierciedleniem społeczeństwa, a nie autonomiczną istotą ludzką.

Projekt wyróżniony na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach